Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2375 of /includes/menu.inc).

 

 

Szkody spowodowane nieszczęśliwymi upadkami często mają poważny charakter, lecz pomimo tego osoby poszkodowane nie podejmują starań celem uzyskania należnego odszkodowania, obawiając się,
że nie mają do niego żadnego tytułu. W rzeczywistości jednak w zdecydowanej większości przypadków
po stronie podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w danym miejscu powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza za tego rodzaju zdarzenia, będące w istocie rezultatem ich zaniedbań.

 

W sprawach nieszczęśliwych upadków, a także innych wypadków podobnego rodzaju, w pierwszej kolejności pomagamy poszkodowanym ustalić właściwy podmiot, do którego skierować należy roszczenia odszkodowawcze. Następnie, po zgromadzeniu niezbędnych materiałów dowodowych oraz dogłębnej analizie sprawy, korzystając
z dostępnych środków prawnych przystępujemy do dochodzenia należnych świadczeń odszkodowawczych.

 

Aby ułatwić Państwu przygotowanie do prowadzenia sprawy, sporządziliśmy niniejsze praktyczne opracowanie
i zapraszamy do jego lektury. Przedmiotowe rozważania zamykamy krótkim omówieniem zasad współpracy
z Kancelarią w sprawach odszkodowawczych.

 

Aktywny spis treści:

1. Charakterystyka spraw
2. Przysługujące roszczenia
3. Przygotowanie sprawy
4. Najważniejsze regulacje prawne
5. Przydatne linki
6. Wynagrodzenie dla Kancelarii

 

 

1. Charakterystyka spraw

 

Odpowiedzialność za szkody spowodowane nieszczęśliwymi upadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami
(np. uszkodzenie pojazdu spowodowane wjechaniem w „dziurę”) ponoszą podmioty, do których obowiązków należy utrzymanie i zapewnienie bezpiecznego korzystania z określonego miejsca – drogi, chodnika, nieruchomości, budynku, placówki handlowej, usługowej, leczniczej, zakładu pracy, itp.

 

Co do zasady, przesłanki do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej – zarówno za szkody na osobie,
jak i w mieniu – w omawianych przypadkach są następujące:

 • zaistnienie szkody w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo śmierci poszkodowanego, bądź uszkodzenia albo zniszczenia mienia;
 • zawinione (tzn. niezgodne z wymogami prawa) działanie lub zaniechanie danego podmiotu, na którym ciążą określonego rodzaju obowiązki, np. w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania drogi;
 • istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a określonym zawinionym działaniem
  lub zaniechaniem, który można ocenić jako związek adekwatny (normalny).

W zależności od tego, w jakim miejscu doszło do zdarzenia, za jego skutki odpowiedzialność będą ponosić różne podmioty, w stosunku do których funkcjonują odmienne wymogi prawne w zakresie standardów bezpieczeństwa.

 

Jeżeli więc do zdarzenia doszło na drodze, odpowiedzialność odszkodowawcza powstanie po stronie jej zarządcy,
o ile przyczynę szkody stanowiło niedochowanie jego obowiązków. Należy zatem wskazać, że zarządca jest obowiązany do utrzymanie podlegającej mu drogi w należytym stanie, co wynika m.in. z treści przepisów ustawy
z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Wymóg ten dotyczy zarówno stanu technicznego nawierzchni jezdni
oraz chodników (w tym ich odśnieżania w okresie zimowym), jak i właściwego oznakowania i oświetlenia drogi.

 

W zależności od kategorii drogi jej zarządcą może być gmina, powiat, województwo lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a w przypadku dróg wewnętrznych podmioty nimi zarządzające, takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, czy też właściciele nieruchomości.

 

W przypadku, gdy do zdarzenia powodującego szkodę doszło na terenie placówki handlowej, usługowej, leczniczej, czy też jakiekolwiek innej dostępnej dla publiczności, odpowiedzialność odszkodowawcza może powstać po stronie podmiotu odpowiedzialnego za jej utrzymanie. Obowiązki z tego tytułu dotyczą w szczególności utrzymania nawierzchni wewnątrz lokalu, a także przyległych chodników i schodów w należytym stanie, jak również wykonywania niezbędnych prac remontowych i zabezpieczających. W przypadku istnienia zagrożenia wypadkiem wymagane jest nadto umieszczanie odpowiednich ostrzeżeń, np. o śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, czy też prowadzonych pracach porządkowych.

 

Ciężar udowodnienia okoliczności będących przyczyną wypadku, tzn. zaniedbań po stronie zarządcy lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymania placówki, spoczywa na poszkodowanym, który musi wykazać fakt zaistnienia
i rozmiar szkody, jej przyczynę oraz zachodzący związek przyczynowy.
 

Roszczeń odszkodowawczych z tytułu omówionych powyżej zdarzeń można dochodzić bezpośrednio od podmiotów odpowiedzialnych za ich spowodowanie, co najczęściej będzie wymagało wystąpienia na drogę sądową.

 

W przypadku jednak gdy odpowiedzialność ww. podmiotów chroniona jest dobrowolnym ubezpieczeniem OC
i udostępnione zostały dane polisowe – bądź też poszkodowany wykupił wcześniej odpowiednią polisę AC
lub NNW i NW – możliwe jest zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela, który wszczyna postępowanie likwidacyjne. Jeżeli zakład ubezpieczeń bezpodstawnie odmawia spełnienia świadczeń odszkodowawczych
w całości lub części, zasadnym staje się skierowanie sprawy do sądu.

 

Należy przy tym poczynić zastrzeżenie, że dobrowolne ubezpieczenia OC, w odróżnieniu od obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogą zawierać postanowienia ograniczające odpowiedzialność ubezpieczycieli (ich zakres najczęściej jest uzależniony od wysokości składki). Nie oznacza
to jednak, aby w tym niechronionym przez ubezpieczyciela zakresie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego podmiotu (zarządcy drogi, przedsiębiorcy prowadzącego placówkę handlową, usługową, leczniczą, etc.) była także ograniczona. Przeciwnie – występując przeciwko podmiotowi bezpośrednio odpowiedzialnemu za szkodę zawsze możemy domagać się spełnienia świadczenia w pełnym zakresie, o ile nasze roszczenia są uzasadnione w świetle przepisów prawa oraz zgromadzonych dowodów. Natomiast roszczenia z dobrowolnych ubezpieczeń AC i NNW/NW oceniać należy w pierwszej kolejności przez pryzmat treści zawartej z zakładem ubezpieczeń umowy

 

Zgodnie z normami prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczyciele w związku ze zgłoszeniem szkody są
zobowiązani samodzielnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, w efekcie którego podejmują decyzję
o wypłacie odszkodowania. Koniecznym jest jednak przygotowanie dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia oraz jego skutki, bowiem w przeciwnym wypadku zakład ubezpieczeń uzna, że szkoda nie została uprawdopodobniona i niewątpliwie będzie zmierzał do uchylenia się od odpowiedzialności albo opóźnienia
wypłaty odszkodowania.

 

Wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego z dobrowolnych ubezpieczeń OC lub AC i NNW/NW powinna nastąpić
w kodeksowym terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało
się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże nawet wtedy bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni. Umowa ubezpieczenia może zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, jednakże wprowadzenie zapisów mniej korzystnych jest zakazane. W przypadku nie dochowania terminu do zapłaty osoba uprawniona może żądać odsetek ustawowych
za opóźnienie.

 

2. Przysługujące roszczenia

 

Roszczenia osób poszkodowanych na skutek nieszczęśliwych upadków i innych szkód podobnego rodzaju są
w zasadzie tożsame z roszczeniami osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, których omówienie znajdziecie Państwo w treści opracowania umieszczonego na podstronie „Wypadki komunikacyjne”.  Czytaj więcej…

 

Warto jednakże ponownie zaznaczyć, że nie wszystkie świadczenia przysługujące osobom poszkodowanym
na gruncie Kodeksu cywilnego będą mogły zostać zaspokojone przez zakłady ubezpieczeń chroniące odpowiedzialność cywilną danego podmioru. Ubezpieczenia te mają bowiem charatketer dobrowolny,
a zatem podobnie, jak przy ubezpieczeniach AC i NNW/NW, zakres udzielanej na ich podstawie ochrony
może być ograniczony łączącą strony umową.

 

Pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych przepisami k.c. ponosi natomiast podmiot, którego zachowanie skutkowało powstaniem szkody - zarządca drogi, właściciel nieruchomości, przedsiębiorca prowadzący danego rodzaju placówkę, etc.

 

3. Przygotowanie sprawy

 

Zależenie od rodzaju sprawy, jej skuteczne prowadzenie wymagać będzie przygotowania szeregu  dokumentów, których umiejętne wykorzystanie w postępowaniu likwidacyjnym oraz sądowym ma fundamentalne znaczenie
dla wysokości dochodzonego świadczenia.

 

W przypadku omawianego rodzaju zdarzeń szczególnego znaczenia nabiera dokładne określenia miejsca wypadku, co jest konieczne dla właściwego ustalenia odpowiedzialnego za zaistniałą szkodę podmiotu. Niezwykle istotnym jest również poparcie własnego opisu przebiegu zdarzenia oświadczeniami osób postronnych – świadków samego wypadku oraz osób, którzy mogą potwierdzić określone zaniedbania odpowiedzialnego podmiotu (np. okoliczni mieszkańcy, którzy wiedzą, że chodni jest nieoświetlony i nierówny). W powyższym zakresie pomocna jest również dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzania – najlepiej jeżeli zdjęcia zostaną wykonane bezpośrednio
po wypadku.

 

O dokumenty należy dbać już od chwili powstania szkody, bowiem wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować zakwestionowaniem związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a szkodą i w efekcie odmową przyznania odszkodowania.

 

Szczególną rolę w sprawach szkód osobowych odgrywa dokumentacja medyczna, która potwierdza zakres obrażeń osoby poszkodowanej oraz czas i przyczynę ich powstania. W związku z powyższym nawet w przypadku spraw, które szczęśliwie nie zakończyły się poważnymi urazami, należy koniecznie  jeszcze tego samego dnia (najpóźniej kolejnego) zgłosić się do szpitala lub lekarza i przeprowadzić niezbędne badania (najczęściej będzie to badanie RTG). Należy podjąć zalecone leczenie i rehabilitację w pełnym zakresie (a także skorzystać ze zwolnienia lekarskiego) oraz dokumentować cały ich przebieg oraz związane nimi wydatki.

 

W przypadku szkód rzeczowych należy niezwłocznie utrwalić zakres uszkodzeń pojazdu (ew. innej rzeczy) – najlepiej wykonując zdjęcia pojazdu oraz wymieniając uszkodzenia w oświadczeniu poszkodowanego i ew. świadków. Szkodę trzeba zgłosić niezwłocznie i umożliwić likwidatorowi jak najszybsze oględziny pojazdu. Kwestionując kosztorys
lub wycenę ubezpieczyciela najlepiej skorzystać z wiedzy profesjonalnego rzeczoznawcy i zamówić opinię prywatną, którą w razie konieczności będzie można będzie wykorzystać także w procesie cywilnym. Kancelaria współpracuje
z doświadczonymi rzeczoznawcami Instytutu Techniki Motoryzacyjnej, których profesjonalizm oraz rzetelność pomagają nam wywalczyć należne odszkodowanie na rzecz naszych Klientów.

 

Ubezpieczenia dobrowolne AC i NNW/NW nierzadko poza niezbędną dokumentacją poświadczającą zaistnienie szkody wymagają również jej zgłoszenia w określonym terminie, a także przestrzegania innych obowiązków wskazanych w umowie ubezpieczenia (np. obowiązkowe wezwanie policji na miejsce kolizji drogowej).
Do opracowania sprawy zawsze niezbędny jest dokument polisy, a także właściwe dla danego ubezpieczenia OWU.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów niezbędnych do prowadzenia przez naszą Kancelarię każdego
z omówionych powyżej rodzajów spraw. W toku sprawy informujemy Klienta jakie materiały będą nam potrzebne
oraz instruujemy w jaki sposób dbać o dokumentację.

 1. Szkody osobowe - uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia:
 • notatka policji z miejsca zdarzenia lub oświadczenie uczestników podpisane przez sprawcę (zawierające dane poszkodowanych, dane sprawcy, nr rejestracyjne pojazdów, nr polisy pojazdu sprawcy oraz wskazanie czasu
  i miejsca zdarzenia oraz jego opis),
 • wszelkie dokumenty z postępowania karnego lub wykroczeniowego przeciwko sprawcy (o ile się toczy
  lub zostało zakończone),
 • pisemne oświadczenia świadków zdarzenia lub osób zamieszkujących w pobliżu,
 • dokumentacja zdjęciowa z miejsca wypadku,
 • mapka z dokładnym wskazaniem miejsca zdarzenia (wypadki na drodze),
 • pełna dokumentacja medyczna związana z wypadkiem (w szczególności powstała bezpośrednio
  po wypadku), w tym zwolnienia lekarskie z pracy,
 • rachunki i faktury dokumentujące ponoszone w związku z wypadkiem koszty – w szczególności wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji,
 • pełna dokumentacja z postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela
  – w szczególności wszystkie decyzje o wypłatach odszkodowania.
 1. Szkody osobowe - wypadki ze skutkiem śmiertelnym:
 • notatka policji z miejsca zdarzenia lub oświadczenie uczestników podpisane przez sprawcę (zawierające dane poszkodowanych, dane sprawcy, nr rejestracyjne pojazdów, nr polisy pojazdu sprawcy oraz wskazanie czasu
  i miejsca zdarzenia oraz jego opis),
 • wszelkie dokumenty z postępowania karnego lub wykroczeniowego przeciwko sprawcy (o ile się toczy
  lub zostało zakończone),
 • pisemne oświadczenia świadków zdarzenia lub osób zamieszkujących w pobliżu,
 • dokumentacja zdjęciowa z miejsca wypadku,
 • mapka z dokładnym wskazaniem miejsca zdarzenia (wypadki na drodze),
 • pełna dokumentacja medyczna związana z wypadkiem,
 • odpis aktu zgonu poszkodowango, odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa osób uprawnionych
  do odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • dokumenty świadczące o pogorszeniu sytuacji życiowej po śmierci poszkodowanego – np. rozliczenia PIT, rachunki za leki antydepresyjne, zaświadczenia lekarskie,
 • rachunki i faktury potwierdzające koszty pogrzebu.
 • pełna dokumentacja z postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela
  – w szczególności wszystkie decyzje o wypłatach odszkodowania.
 1. Szkody rzeczowe
 • notatka policji z miejsca zdarzenia lub oświadczenie uczestników podpisane przez sprawcę (zawierające dane poszkodowanych, dane sprawcy, nr rejestracyjne pojazdów, nr polisy pojazdu sprawcy oraz wskazanie czasu
  i miejsca zdarzenia oraz jego opis),
 • wszelkie dokumenty z postępowania karnego lub wykroczeniowego przeciwko sprawcy (o ile się toczy
  lub zostało zakończone),
 • pisemne oświadczenia świadków zdarzenia lub osób zamieszkujących w pobliżu,
 • dokumentacja zdjęciowa z miejsca wypadku,
 • mapka z dokładnym wskazaniem miejsca zdarzenia (wypadki na drodze),
 • pełna dokumentacja z postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela
  – w szczególności wszystkie decyzje o wypłatach odszkodowania, kosztorysy i wyceny
  oraz protokoły oględzin,
 • faktury i rachunki za wykonaną naprawę pojazdu oraz dokumentujące inne koszty związane
  z wypadkiem, np. wynajem auta zastępczego, koszt holowania, koszt złomowania, koszt postoju.
 1. Szkody osobowe i rzeczowe – dobrowolne ubezpieczenia AC i NNW/NW
 • dokument polisy wraz z właściwymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
 • notatka policji z miejsca zdarzenia lub oświadczenie uczestników podpisane przez sprawcę (zawierające dane poszkodowanych, dane sprawcy, nr rejestracyjne pojazdów, nr polisy pojazdu sprawcy oraz wskazanie czasu
  i miejsca zdarzenia oraz jego opis),
 • wszelkie dokumenty z postępowania karnego lub wykroczeniowego przeciwko sprawcy (o ile się toczy
  lub zostało zakończone),
 • pisemne oświadczenia świadków zdarzenia lub osób zamieszkujących w pobliżu,
 • dokumentacja zdjęciowa z miejsca wypadku,
 • mapka z dokładnym wskazaniem miejsca zdarzenia (wypadki na drodze),
 • pełna dokumentacja z postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela
  – w szczególności wszystkie decyzje o wypłatach odszkodowania, kosztorysy i wyceny oraz protokoły oględzin,
 • faktury i rachunki za wykonaną naprawę pojazdu oraz dokumentujące inne koszty związane
  z wypadkiem, np. wynajem auta zastępczego, koszt holowania, koszt złomowania, koszt postoju
  (przy AC),
 • pełna dokumentacja medyczna związana z wypadkiem (w szczególności powstała bezpośrednio
  po wypadku), w tym zwolnienia lekarskie z pracy (przy NNW/NW),
 • rachunki i faktury dokumentujące ponoszone w związku z wypadkiem koszty – w szczególności wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji (przy NNW/NW).

4. Najważniejsze regulacje prawne

 

Lista najważniejszych, związanych z wypadkami komunikacyjnymi, aktów prawnych wraz z odesłaniami
do ich tekstów:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.),
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151, ze zm.), 
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), 
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974), 
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022341974

5. Przydatne linki

 1. Portal Rzecznika Ubezpieczonych: http://www.rzu.gov.pl/
 2. Portal Komisji Nadzoru Finansowego (rynek ubezpieczeń): http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html
 3. Praktyczne opracowanie KNF na temat ubezpieczeń: Paweł Dudzicz, Piotr Matraszek, Piotr Nowak, Łukasz Szymański Ubezpieczenia z głową czyli ubezpieczeniowe ABC dla myślących przed szkodą: http://www.knf.gov.pl/Images/Ubezpieczenia_z_glowa_tcm75-30346.pdf
 4. Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana przez PZU S.A.: 
  http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=d11c3d3d-7768-4069-be23-b8f58de92970&groupId=10172

6. Wynagrodzenie dla Kancelarii

 

Aby móc sprostać Państwa indywidualnym oczekiwaniom Kancelaria oferuje następujące sposoby rozliczenia honorarium za prowadzenie sprawy:

 1. Wynagrodzenie płatne z góry – model tradycyjny, w którym w związku z przyjęciem zlecenia
  Kancelarii przysługuje wynagrodzenie w kwocie ustalonej z Klientem. Jest to system zapewniający,
  że honorarium zleceniobiorcy nie przekroczy już zapłaconej ceny za usługę.
 2. Wynagrodzenie prowizyjne – model rozliczania wynagrodzenia jako stawki procentowej od uzyskanej
  dla Klienta kwoty świadczenia. Rozliczenie następuje z dołu, co oznacza, że honorarium jest potrącane z kwoty wypłacanej przez ubezpieczyciela (lub inny obowiązany podmiot) na rzecz osoby poszkodowanej. System ten nie pozwala dokładnie przewidzieć kwoty wynagrodzenia, umożliwia jednak bezkosztowe prowadzenie sprawy oraz gwarantuje pełną mobilizację zleceniobiorcy, który aby uzyskać honorarium musi działać skutecznie.
 3. Wynagrodzenie mieszane – model w którym Klient płaci uzgodnioną kwotę wynagrodzenia
  z góry, a przy tym zgadza się również na potrącenie prowizji od uzyskanego na jego rzecz świadczenia. Wysokość prowizji może być znacznie niższa niż w przypadku wynagrodzenia prowizyjnego,
  o którym mowa w pkt 2.

Sposób wynagrodzenia ustalamy zgodnie z życzeniem Klienta, po wstępnej bezpłatnej analizie sprawy, dostosowując kwotę honorarium i stawkę prowizyjną do jej charakteru i stopnia złożoności.

Aktualności

Klęski żywiołowe...

Trwają prace nad projektem rozporządzenia regulującego uproszczenie procedury wymaganej